VoiciVoilaBonjour Displays

Learnfrenchonlinefree.libsyn.com:

Subscribe to RSS headline updates from:
Powered by FeedBurner

Saturday, July 29, 2017

King of the Hill: a bestselling ebook about Michael Jordan

Bestselling eBook, 'Hail to the King of Sneakers: Michael Jordan's Nike Air Jordan Retro

You can buy a copy of this ebook now on Amazon.

"Hail to the King of Sneakers: Michael Jordan's Nike Air Jordan Retro Time ( A Social Media-loaded Marketing Campaign Success Story)" is an ebook about the history of Michael Jordan, a superhero, superstar basketball player who ended up becoming a great businessman after his retirement. It's also the story of sneaker collectors who did not mind staying in line to be able to buy a few pairs of his shoes. Over the years, superstar Michael Jordan has become a sacred hero. He was thought to have superhuman powers. In this ebook, you will read about the shopping incidents, Michael's business advice, and hard-working skills. You will also read about the shoe empire he ends up building and the standout players who are part of his brand.

Wednesday, July 5, 2017

Haiti’s Hidden Treasures - Trezò Kache PeyidAyiti – Les Trésors Cachés d’Haïti

Listen to the Creole and translated texts on this podcast episode:

Purchase a PDF copy of ‘Haiti’s Hidden Treasures….’

Haiti's Hidden Treasures PDF

During the 4th of July Celebration, Only Dogs are Left Unhappy / Nan Banbòch 4 jiyè a Se Sèlman Chen ki pa Kontan

Si chen rakonte w sa yo wè, ou p'ap janm mache nannwit

If dogs tell you what they see, you will never walk at night (Haitian Proverb)

Here are a few paragraphs of the text: 'Haiti's Hidden Treasures.....'

You can purchase the whole ebook on Amazon.com or Draft2digital.com

Chak ane, ameriken selebre 4 jiyè. Se fèt endependans peyi etazini te pran nan men Angletè. (Every year, Americans celebrate 4th of July. It is the independence of the United States from England.

Ameriken selebre ak fèt hòtdòg, jwèt, epi konkou. Y’al sou plaj. Y’al jwe nan lak. Yo vwayaje al wè fanmi yo nan lòt vil. Moun ap kouri monte, kouri desann toupatou. Yo achte anpil fe atifis pou yo fete jou sa a. Gen Ameriken ki chita pale, manje, bay blag epi ri ak zanmi yo. Manje, jwèt, alkowòl, byè reyini moun. Men pafwa yo se kòz tèt chaje ak anpil pèn. Nenpòt zam, - kòmanse ak kouto rive sou zam fe tankou fizi, revòlvè, wouzi, AR15 - pa dwe kole ak tafya, estipefyan oswa dwòg nakotic. Gen lòt ki dwe mache nan mitan gwo flam chalè. Solèy la pa padonnen okenn moun. Y’ap travay paske fòk yo travay si yo se doktè, chofè taksi tankou chofè Uber ak Lyft. Lè Ameriken fin banboche, yo tonbe sou. Yo pran woule atè a epi yo fè dega nan vwazinaj la. Vwazen rele lapolis ki vin mete lòd nan dezòd. Yo menm arete kèk brigan ak dilè ki t’ap vann dròg opyòd tankou Krak, Kokayin, Fentanyl, ewoyin, metadòn, oksikodonn, elatriye. Yo rele yon chofè Uber oswa Lyft pou yo ka ale nan yon lòt fèt. Yo kontinye bwè plis tafya, kleren, Wiski ak tout lòt bwason yo jwenn. Yo sou anba dwòg. Anvan jounen an fini, chofè anbulans pa ka selebre paske yo dwe al chache banbochè sa yo ki tonbe anba dòz eksesif (overdose). Yo menmen yo nan lopital pou doktè ak enfimyè ka sove lavi yo. Paran banbochè sa yo pa konnen ki kote pitit yo ye. Pitit yo pa’t rete an kontak avèk yo. Dwòg fò sa yo yo rele Opyòd chanje sèvo. Nou pa bezwen di nou ke timoun ki kòmanse pran dwòg sa yo depi yo te tou piti pral soufri konsekans yo pandan anpil tan. Yo fè jenn gason ak jenn fanm tounen zonbi k’ap kouri toupatou pou achte dwòg. Yo vle santi yo alèz pou toutan. Yo pa ka viv san yo. Yo ka menm rive komèt nenpòt krim pou yo ka achte sa yo bezwen pou yon tikadè. Adiksyon se yon fòm konpilsyon pou achte kounye a menm. Si yo reyisi kenbe yon djòb, yo travay sèlman pou ache plis opyòd. Se tankou yon epidemi k’ap detwi fanmi Amerikèn an kachèt. Pafwa tout manm yon fanmi ap soufri nan epidemi sa a yon fòm tankou yon lòt.

4 jiyè dènye manm fanmi an pa ka rete lakay la. Gen twòp bwi nan vwazinaj la. Chen pran jape epi kouri toupatou nan lakou a jiskaske yo sote antouraj la. Si mèt yo pa la, yo pa gen chans rete nan lakou a. Yo kontre ak lòt chen nan vwazinaj la ke fe atifis t’ap toumante pandan tout jounen an. Yo fòme yon gwo bann chen k’ap kouri monte desann. Granmoun kon timoun ki wè yo tonbe pè. Yo kouri al kache anndan lakay yo oswa nenpòt kote yo ka jwenn yon ti kote pou yo kache. Gwo chen ak ti chen ap jape. Yo fè tankou yo ankolè ak anraje. Moun gen rezon pè oswa pran kouri nan lòt direksyon. Se yo menm ak pitit yo ki rann lavi chen sa yo mizerab. Bann chen sa yo se tankou refijye k’ap chache refij nenpòt ki kote ki pa gen bwi, zam k’ap tire oswa eklate anlè. Gen chen k’ap chache gadyen yo. Gen lòt chen k’ap chache pitit gadyen yo ki kite kay la depi kèk tan. Dwòg nakotik (estipefyan) te pran tèt jenn gason ak jenn fanm sa yo. Yo se moun pèdi nèt.

Translated Text:

You can purchase the whole ebook on Amazon.com or Draft2digital.com Americans celebrate with hotdogs, games, and races. They go to beaches. They go to lakes. They travel to see family members in other cities. They are running up and down every where. They buy a lot fireworks to celebrate this day. There are Americans who sit around to chat, eat, tell jokes and laugh with their friends. Meals, games, alcohol, beer gather people together. However, they are sometimes the causes of headaches and much pain. Whatever weapons – from knives to firearms such as guns, revolver, machine guns, AR15 etc – should not go along with alcohol and narcotic drugs. There are Americans who must walk around in the middle of the hot humid or dry heat. The sun is unforgiving to everybody. They are working because they have to work if they are doctors, taxi drivers such as Uber and Lyft drivers.

When some Americans finish celebrating, they get drunk, inebriated, intoxicated. They start rolling on the ground and causing damage in the neighborhood. Neighbors call the police who come to restore order amidst the chaos. The police officers even arrest some drunk troublemakers and drug dealers for selling opioids such as Duragesic or Fentanyl, crack, cocaine, heroin, methadone, Roxicodone or oxycodone etc. Some of the revelers call Uber or Lyft so they can go to another party. They continue to drink more alcohol, wiskey, and any other alcoholic beverages they can find. They are high on all kinds of drugs.

Before the end of the day, ambulance drivers cannot celebrate because they must be dispatched to pick up the overdosed revelers. They take them to the hospital so doctors and nurses can save their lives. The parents of those revelers do not know where their sons and daughters are. The children do not stay in touch with their parents. These strong narcotic drugs known as opioids change their growing brain.

Needless to say that kids who are exposed to them at a young age will suffer long-term consequences. They turn young men and women into zombies running everywhere and looking for the next high. They cannot live with them. They have to stay on a constant high. They may even turn to crimes to get the drug they are after for a short time. Addiction is a form of compulsive shopping. The drug addicts want their joint now. If they manage to hold a job, they work only to be able to purchase more opioids. It’s a hidden epidemic that is destroying the American family. Oftentimes, all the members of a family are suffering from this hidden epidemic one form or another.

4th of July, the last member of the family cannot stay in the house. There is too much noise in the neighborhood. The dogs start barking and running all around the yard until they jump over the fence. If their owners are not present, they do not have any chance of staying in the yard. They encountered other neighborhood dogs tormented by the fireworks all day long. They form a huge pack of dogs running up and down. As soon as adults and children see them, they get so scared. They run back to hide in their home or anywhere they can find shelter. Dogs of all breed, big as well as small dogs, are barking. They pretend to be mad and enraged. People have reason to be afraid or run away in a different direction. Their children and they are the ones who make these dogs’ lives miserable on 4th of July. This pack of dogs is like this mass of refugees who are seeking refuge in any place free of noise, exploding weapons and gunshots. There are dogs that are looking for their best friends, their loyal mates. There are dogs that are looking for their guardians’ sons and daughters who left home many years, months, or weeks ago. Opioids, marijuana, narcotic drugs and alcohol took over these young men and women’s mind, brain, and life. They’re already gone. Gone far away.

Friday, March 20, 2015

L'Alyah: Les Juifs d"Europe et La Montée vers Israël

Purchase a copy on Amazon.com now

Book Review

Review: "Les Juifs d’Europe et de l’Occident Vers La Terre Promise et La Montée vers Israël" is a series of textes about the ongoing return of Jews to the House of Israel. It's the beginning of Europe of Israel according to famous philosopher, Alain Finkielkraut. This textbook is dedicated to all who have been thinking about the 'Alyah.' It's a set of textes about the realization of some prophecies according to the Old Testament. Esaïe 43:6 “Je dirai au nord : Donne! Et au sud : Ne retiens pas! Fais venir mes fils de loin et mes filles de l’extrémité de la terre.”

Lisons ce que dit la Bible, surtout l'Ancien Testament

Les neuf dixièmes des prophéties concernant Israël se sont déjà accomplies.

Il n’en reste en fait que 7 qui doivent encore s’accomplir. Les voici :

1° Le territoire d’Israël englobera tous les territoires se trouvant entre l’Euphrate et le Nil

(Genèse 15 : 18) « En ce jour-là, l'Éternel fit alliance avec Abram, et dit: Je donne ce pays à ta postérité, depuis le fleuve d'Égypte jusqu'au grand fleuve, au fleuve d'Euphrate », (Ez.47 :13 à 20)

2° La Bible annonce catégoriquement la construction du troisième Temple.

(Apocalypse 11 :1) « On me donna un roseau semblable à une verge, en disant: Lève-toi, et mesure le temple de Dieu, l'autel, et ceux qui y adorent. 2 Mais le parvis extérieur du temple, laisse-le en dehors, et ne le mesure pas; car il a été donné aux nations, et elles fouleront aux pieds la ville sainte pendant quarante-deux mois ».

(II Thess. 2 :3) « Que personne ne vous séduise d'aucune manière; car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant, et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition, 4 l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. », (Ezéchiel 40, Daniel 9).

3° Tous les Juifs dispersés dans le monde retourneront un jour en Israël.

(Ezéchiel 39 :27,28) « Quand je les ramènerai d'entre les peuples, Quand je les rassemblerai du pays de leurs ennemis, Je serai sanctifié par eux aux yeux de beaucoup de nations. 28 Et ils sauront que je suis l'Eternel, leur Dieu, Qui les avait emmenés captifs parmi les nations, Et qui les rassemble dans leur pays; Je ne laisserai chez elles aucun d'eux. »

(Esaïe 34 : 16) « Consultez le livre de l'Eternel, et lisez! Aucun d'eux ne fera défaut, Ni l'un ni l'autre ne manqueront; Car sa bouche l'a ordonné. C'est son esprit qui les rassemblera » (Michée 2 :12)

Il y a 13 millions de Juifs dans le monde – 5 millions en Israël et 5 millions aux USA – 3 millions dans le reste du monde. Aujourd’hui, il y a plus de Juifs à New-York qu’à Jérusalem.

4° La résurrection des 12 tribus d’Israël.

Depuis le 8ème siècle AvJC, il ne reste plus que des Juifs qui sont issus de deux tribus et qui se sont fondus en une seule : la tribu de Juda. (Où sont-ils, qui sont-ils ? Une théorie : Les tziganes, il y en a d’autres)

(Ezechiel 37 : 15) « La parole de l'Eternel me fut adressée, en ces mots: 16 Et toi, fils de l'homme, prends une pièce de bois, et écris dessus: Pour Juda et pour les enfants d'Israël qui lui sont associés. Prends une autre pièce de bois, et écris dessus: Pour Joseph, bois d'Ephraïm et de toute la maison d'Israël qui lui est associée. 17 Rapproche-les l'une et l'autre pour en former une seule pièce, en sorte qu'elles soient unies dans ta main.

18 Et lorsque les enfants de ton peuple te diront: Ne nous expliqueras-tu pas ce que cela signifie? 19 réponds-leur: Ainsi parle le Seigneur, l'Eternel: Voici, je prendrai le bois de Joseph qui est dans la main d'Ephraïm, et les tribus d'Israël qui lui sont associées; je les joindrai au bois de Juda, et j'en formerai un seul bois, en sorte qu'ils ne soient qu'un dans ma main.

20 Les bois sur lesquels tu écriras seront dans ta main, sous leurs yeux.

21 Et tu leur diras: Ainsi parle le Seigneur, l'Eternel: Voici, je prendrai les enfants d'Israël du milieu des nations où ils sont allés, je les rassemblerai de toutes parts, et je les ramènerai dans leur pays. 22 Je ferai d'eux une seule nation dans le pays, dans les montagnes d'Israël; ils auront tous un même roi, ils ne formeront plus deux nations, et ne seront plus divisés en deux royaumes.

23 Ils ne se souilleront plus par leurs idoles, par leurs abominations, et par toutes leurs transgressions; je les retirerai de tous les lieux qu'ils ont habités et où ils ont péché, et je les purifierai; ils seront mon peuple, et je serai leur Dieu.

24 Mon serviteur David sera leur roi, et ils auront tous un seul pasteur. Ils suivront mes ordonnances, ils observeront mes lois et les mettront en pratique. »

(Apo. 7 : 4) « Et j'entendis le nombre de ceux qui avaient été marqués du sceau, cent quarante-quatre mille, de toutes les tribus des fils d'Israël:

5 de la tribu de Juda, douze mille marqués du sceau; de la tribu de Ruben, douze mille; de la tribu de Gad, douze mille; 6 de la tribu d'Aser, douze mille; de la tribu de Nephthali, douze mille; de la tribu de Manassé, douze mille;

7 de la tribu de Siméon, douze mille; de la tribu de Lévi, douze mille; de la tribu d'Issacar, douze mille; 8 de la tribu de Zabulon, douze mille; de la tribu de Joseph, douze mille; de la tribu de Benjamin, douze mille marqués du sceau. » (Jér. 3 :18, Michée 2 :12)

5° La résurrection de la Mer Morte

(Ezéchiel 47 :1 à 12). La salination a pris lieu juste après la destruction de Sodome et Gomorre à cause de tous les bouleversements géologiques qui ont eu lieu à ce moment-là.

6° Toutes les nations viendront contre Jérusalem - La bataille d’Armaguédon –

(Joël 3 : 1) « Car voici, en ces jours, en ce temps-là, Quand je ramènerai les captifs de Juda et de Jérusalem, 2 Je rassemblerai toutes les nations, Et je les ferai descendre dans la vallée de Josaphat; Là, j'entrerai en jugement avec elles, Au sujet de mon peuple, d'Israël, mon héritage, Qu'elles ont dispersé parmi les nations, Et au sujet de mon pays qu'elles se sont partagé. »

(Zacharie 12 : 1) « Oracle, parole de l'Eternel sur Israël. Ainsi parle l'Eternel, qui a étendu les cieux et fondé la terre, Et qui a formé l'esprit de l'homme au dedans de lui:

2 Voici, je ferai de Jérusalem une coupe d'étourdissement Pour tous les peuples d'alentour, Et aussi pour Juda dans le siège de Jérusalem. 3 En ce jour-là, je ferai de Jérusalem une pierre pesante pour tous les peuples; Tous ceux qui la soulèveront seront meurtris; Et toutes les nations de la terre s'assembleront contre elle. »

(Apocalypse 16 : 14 ) « Car ce sont des esprits de démons, qui font des prodiges, et qui vont vers les rois detoute la terre, afin de les rassembler pour le combat du grand jour du Dieu tout-puissant. 15 Voici, je viens comme un voleur. Heureux celui qui veille, et qui garde ses vêtements, afin qu'il ne marche pas nu et qu'on ne voie pas sa honte! 16 Ils les rassemblèrent dans le lieu appelé en hébreu Harmaguédon. » ( Michée 4 :14 à 16.)

7° Jésus sera reconnu comme Messie par Israël –

(Romains 11 : 26) « Et ainsi tout Israël sera sauvé, selon qu'il est écrit: Le libérateur viendra de Sion, Et il détournera de Jacob les impiétés » (Zacharie 12 :10) « Alors je répandrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem Un esprit de grâce et de supplication, Et ils tourneront les regards vers moi, celui qu'ils ont percé. Ils pleureront sur lui comme on pleure sur un fils unique, Ils pleureront amèrement sur lui comme on pleure sur un premier-né. »

Monday, January 19, 2015

Lassana Bathily's Bestselling eBook: 'Je suis Lassana Bathily - Soy Lassana Bathily - I am Lassana Bathily'

Un nouveau 'Juste Parmi les Nations' or a new 'Righteous Among the Nations, the Righteous Gentile'?

Il n'est pas Oskar Schindler. Il est simplement un jeune Malien et Musulman pratiquant sa foie. Mais il sauvait ses clients Jwifs a Hyper Cacher. For his heroic, humanitarian act, his compassion, he has become famous all over the world. At his own risk, he saved his customers, 7 to 15 of them, including a baby.

Lassana Bathily's story is in this eBook, written with the assistance of Danielo Laferriere.

Book Review:

I am only Lassana Bathily! A simple Hyper Cacher Supermarket worker who happened to help and save others! Yes, a Muslim can engage in acts of kindness, compassion, and humanitarian acts. Jews, Muslims, Christians, Catholics or whatever else, we are on the same boat. We have to work together to face the crisis of our time. In this eBook, I want to thank everybody –from my colleagues who had opened their arms to welcome me, the people of France, both the Jewish and Muslim communities, all the people of faith, my parents in Mali, my religious teachers and school instructors to my supporters on Facebook, Twitter, and the rest of the world- for all their kind messages for what is now known as my 'heroic act of kindness and compassion.'

I did not know anything else to do other than to give SHELTER in this cold storage or freezer to scared customers running down to the basement where I was working. After hearing the booming noise above and seeing the clients running down, I knew something bad was going to happen. I had to offer SHELTER at my own risk. The content of this eBook tells you a little bit about myself, my humble origins, and my philosophy on mutual aid and love on this earth. Disons ‘non’ ȧ l’antisémitisme, ȧ la terreur causée par les extremistes et les terroristes. Rien ne justifie les attaques ȧ caractère racial ou ethnique. Après tout, on est tous dans la même situation. Il nous faut utiliser l’aide mutuelle pour faire face ȧ notre crise actuelle.

Purchase a copy of this ebook right on Amazon.com

Monday, December 22, 2014

Les Mots des Recettes Fascinantes, Superbes de la Cuisine de Madame De dans "Finger-licking Haitian Recipes and Dishes"

Une Association de Saveur Caraïbéenne: Les Mots des Recettes Fascinantes, Superbes de la Cuisine de Madame De dans "Finger-licking Haitian Recipes and Dishes"

"Finger-licking Haitian Recipes and Dishes is a new book on Haitian dishes and recipes. It brings you information on why Haitians eat squash soup on January 1 every year. If you want to enjoy Haitian fruits and vegetables, learn which ones you want to try first. This ebook gives you simple info and a great introduction to the most popular dishes such as griyo or fried pork shoulders, pate Ayisyen or Haitian patties, legim or vegetables, diri kole ak pwa or rice and beans etc. It will make you knowledgeable about the different spices that Haitians use in their kitchens.

The ebook presents Soup Joumou (squash soup), Bannann Peze(fried plantains), Taso, Griyo, Ze bwouye (scrambled eggs), Ze Bouyi (boiled eggs), Mayi Moulen (Cornmeal), Labapen (chestnuts) etc


Purchase a copy of this ebook from AmazonKindle:

Purchase a copy of this ebook from AmazonKindle now


"Finger-licking Haitian Recipes and Dishes is a new book on Haitian dishes and recipes. It brings you information on why Haitians eat squash soup on January 1 every year. If you want to enjoy Haitian fruits and vegetables, learn which ones you want to try first. This ebook gives you simple info and a great introduction to the most popular dishes such as griyo or fried pork shoulders, pate Ayisyen or Haitian patties, legim or vegetables, diri kole ak pwa or rice and beans etc. It will make you knowledgeable about the different spices that Haitians use in their kitchens.

Purchase a copy of this ebook from AmazonKindle:

Purchase a copy of this ebook from AmazonKindle now

Tuesday, November 11, 2014

Episode #1 of Haitian Creole / English Textbook, Vocabulary, and Mini Dictionary

Listen to this "Haitian Creole / English Textbook, Vocabulary, Mini Dictionary" Episode 1

Purchase a copy of 'Haitian Creole / English Textbook, Vocabulary, and Mini Dictionary' from Amazon.com / Kindle Digital Publishing now.

Purchase a PDF link to "Haitian Creole - English Textbook, Vocabulary, and Mini Dictionary – TiDiksyonè, Vokabilè, ak Liv Kreyòl - Anglè",

LearnHaitianCreoleOnline - Pay

Sunday, September 21, 2014

Grandma is Coming to Vacation in South Beach, Miami, Boston, and New York!

Istwa Timoun - Kids' Stories Written in Haitian Creole and English - "How to Babysit a Grandma in South Beach, Miami, Boston, and New York - Ki Jan Pou W Gadò yon Grann..."

Istwa Timoun - Kids Stories Written in Haitian Creole / English:

Purchase a copy of How to Babysit a Grandma in South Beach, Miami, Boston, and New York - Ki Jan Pou w... yon Grann...

"How to babysit a Grandma in South Beach, Miami, Boston, and New York - Kijan pou w Gadò Yon Grann Miyami, Boston, ak Nouyòk" is an ebook written in English and Haitian Creole. It tells you how to babysit your grandmother who is visiting you from Jamaica, Mexico, Haiti and other countries. It tells you what to feed her for breakfast, lunch, and dinner. In this ebook, you will find fun places you can take her to interact with her "compadres and comadres" (buddies in Egnlish or Konpè ak Kòmè in Haitian Creole). You will find the tropical fruits such as mangoes and Paw Paw etc.

Find additional ebooks on http://madansara.blogspot.com, http://voicivoilabonjour.blogspot.com and http://frenchandaudio.blogspot.com

Welcome to Voici Voilà Bonjour blog!

Here is the blog that helps you learn French Online. You will be able to learn French via audio / MP3 files and videos. On this blog, you will also find links to top French lessons and resources. Here is the top french lesson blog: http://labaguettefrenchlesson.blogspot.com